Nu aanmelden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

 

1.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het SPORT 2000 SportCard-programma zoals uitgevoerd door SPORT 2000 vestigingen. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken een integraal deel uit van alle overeenkomsten en alle aanbiedingen van SPORT 2000.

 

1.2 Het SPORT 2000 SportCard-programma beloont geregistreerde klanten die regelmatig aankopen doen bij SPORT 2000 en streeft naar het creëren van loyaliteit ten opzichte van de SPORT 2000.

 

1.3  De winkels die deelnemen aan het SPORT 2000 SportCard-programma staan weergegeven op de website van SPORT 2000. SPORT 2000 zal de participatie van iedere nieuwe winkel of deelnemende partner aankondigen.

 

1.4  Alle mededelingen en aankondigingen zullen worden gedaan op de SPORT 2000 website of via nieuwsbrieven. Alle communicatie verloopt in het Nederlands.

 

1.5  Deze Algemene Voorwaarden vervangen alle voorgaande voorwaarden en condities kunnen naar de discretie en keuze worden aangepast door SPORT 2000.

 

Artikel 2  SPORT 2000 SportCard-programma Lidmaatschap

 

2.1  Klanten van SPORT 2000 kunnen zich aanmelden als SPORT 2000 SportCardhouder. Iedere persoon kan slechts één account openen. Het  SPORT 2000 SportCard lidmaatschap en de bijbehorende voordelen worden ter volledige discretie van SPORT 2000 aangeboden.

 

2.2  Om zich aan te melden voor het SPORT 2000 SportCard-programma dient de aanmelder alle verplichte velden in te vullen op het registratieformulier, welke te vinden zijn op de SPORT 2000 website. Het nieuwe SPORT 2000 SportCard lid ontvangt een e-mail om het lidmaatschap te confirmeren. Vanaf dat moment heeft het individu recht op het sparen en verzilveren van GOALS.SportCard

2.3  Iedere SPORT 2000 SportCardhouder is verantwoordelijk voor de juistheid van zijn persoonlijke gegevens. Het lid is verplicht SPORT 2000 te informeren bij veranderingen in naam, adres etc.

 

2.4  Iedere SPORT 2000 SportCardhouder zal worden voorzien van een gebruikersidentificatie en een wachtwoord om toegang te verkrijgen tot een afgeschermd deel van de SPORT 2000 Website. De inhoud van dit afgeschermde deel is vertrouwelijk en is alleen toegankelijk voor deze SPORT 2000 SportCardhouder en uitsluitend voor zijn/haar persoonlijk gebruik. SPORT 2000 SportCardhouders kunnen geen rechten doen gelden op grond van de informatie beschikbaar op de SPORT 2000 Website.

 

2.5 SPORT 2000 SportCards blijven eigendom van SPORT 2000. Zij strekken enkel tot het gebruik van de SPORT 2000 SportCardhouder persoonlijk en zijn niet overdraagbaar. Bij verlies van de SportCard is de SPORT 2000 SportCardhouder zelf verantwoordelijk dit te melden via het contactformulier op de SPORT 2000 Website en een nieuwe kaart aan te vragen. Bij verlies of diefstal van een SportCard zal het oude account uiterlijk de eerstvolgende werkdag na de melding worden geblokkeerd. De richtlijnen voor een nieuw inschrijfnummer bevinden zich op de SPORT 2000 Website.

 

2.6  De werknemers van SPORT 2000 zijn van deelneming aan GOALS uitgesloten.

 

Artikel 3 Opheffing lidmaatschap

 

3.1  Een lidmaatschap kan door SPORT 2000 naar believen worden opgeheven wanneer er gedurende 24 (vierentwintig) maanden geen GOALS zijn verzameld of verzilverd. Indien een klant 2 jaar niet meer heeft gespaard of verzilverd zal hij/zij hierover per mail worden geïnformeerd en gevraagd binnen een redelijke termijn te sparen of het saldo te verzilveren. Indien de SportCardhouder hier geen gehoor aan geeft zal het saldo worden afgeboekt van de SportCard.

 

3.2  Een SPORT 2000 SportCardhouder kan op ieder moment zijn lidmaatschap opzeggen. De gespaarde GOALS op het account komen dan te vervallen.

 

3.3  In geval van fraude, bedrog of misbruik met betrekking tot het SPORT 2000 SportCard-programma is SPORT 2000 gerechtigd gepaste administratieve en of juridische stappen te ondernemen en zullen alle gespaarde GOALS en het lidmaatschap vervallen en het account worden afgesloten.

 

3.4  Het SPORT 2000 SportCard-programma lidmaatschap, inclusief enig cadeaucertificaat of voucher dat verstrekt is aan een SPORT 2000 SportCardhouder kan door SPORT 2000 naar discretie van SPORT 2000 worden ingetrokken of tijdelijk ongeldig worden verklaard indien daar aanleiding voor is.

 

Artikel 4 GOALS

 

4.1  Een SPORT 2000 SportCardhouder lid heeft recht op GOALS wanneer hij een aankoop doet bij een deelnemende winkel. Een SPORT 2000 SportCardhouder ontvangt GOALS op zijn account bij aankoop van alle artikelen, met uitzondering van afgeprijsde artikelen die worden aangemerkt als actie-artikel.

 

4.2  GOALS kunnen niet worden ingewisseld voor punten van andere loyaliteitsprogramma's en vice versa.

 

4.3  GOALS worden uitsluitend verstrekt bij de deelnemende winkels, tenzij aangegeven. Wanneer een winkel zijn deelneming opzegt, zullen alle aankopen na deze datum niet meer in aanmerking komen voor GOALS.

 

4.4  Alleen de SPORT 2000 SportCardhouder zelf kan punten sparen voor zijn/haar account. GOALS welke door twee SPORT 2000 SportCardhouders worden geclaimd zullen slechts worden toegekend aan één van de twee.

 

4.5 Legitimatie bij verzilvering van GOALS is verplicht.

 

4.6  Bij iedere euro die een klant besteedt wordt 1 GOAL bijgeschreven op het account. De waarde van 1 GOAL is EUR 0,05. SPORT 2000 behoudt zich het recht voor deze wisselkoersen naar believen te wijzigen of aan te passen. Daarnaast kan SPORT 2000 naar believen SPORT 2000 SportCardhouders af en toe met extra GOALS belonen.

 

4,7 Gespaarde GOALS kunnen worden verzilverd bij vervolgaankopen bij de vooraf gekozen SPORT 2000 winkel. Waar gespaard is, kunnen GOALS alleen in eenheden van 100 worden ingewisseld. De waarde van 100 GOALS is EUR 5,00.

 

4.8 GOALS zijn onbeperkt geldig. Uitzonderingen hierop zijn:

a. GOALS die in de vorm van een E-voucher worden uitgekeerd nadat een SPORT 2000 SportCardhouder 24 maanden niet heeft gespaard of verzilverd;

b. Goals die in de vorm van een E-voucher worden uitgekeerd, nadat een SPORT 2000 vestiging, aankondigt dat ze een ander loyaliteitsprogramma opzetten;

c. Een individuele SPORT 2000 vestiging veranderd van rechtspersoon of de rechtspersoon ophoudt te bestaan

 

4.9 GOALS zijn te allen tijde inwisselbaar. Nieuw gespaarde GOALS zijn de eerstvolgende werkdag na het spaarmoment zichtbaar op het account en dus inwisselbaar.

 

4.10  Alle GOALS worden geregistreerd in de puntendatabase van SPORT 2000. Een overzicht van de gespaarde en ingewisselde GOALS is te zien op de website.

 

4.11  De GOALS administratie behoudt zich het recht 3 weken uit te trekken voor het verwerken van geclaimde punten.

4.12  SPORT 2000 behoudt zich, indien artikelen worden geretourneerd, het recht voor de waarde van GOALS in mindering te brengen op het retourbedrag indien de punten die verkregen zijn bij de betreffende aankoop in de tussenliggende periode zijn verzilverd.

 

4.13  SPORT 2000 behoudt zich het recht voor om het account van een SPORT 2000 SportCardhouder die onrechtmatig punten heeft verkregen te debiteren. Bij vermoeden van fraude behoudt SPORT 2000 zich het recht voor het tegoed te bevriezen en/of ongeldig te verklaren.

 

4.14 Goals zijn niet inwisselbaar voor contant geld.

 

Artikel 5 Overige Voordelen

 

5.1  Naast het sparen van GOALS zijn ook andere voordelen beschikbaar binnen het

SPORT 2000 SportCard-programma. Deze voordelen worden gepubliceerd op de SPORT 2000 Website. Deze voordelen kunnen naar believen door SPORT 2000 worden veranderd, of, individueel of collectief worden toegekend.

 

Artikel 6 Vouchers

 

6.1  Virtuele vouchers zijn verkrijgbaar via de SPORT 2000 website of via nieuwsbrieven en dienen door de SPORT 2000 SportCardhouder zelf uitgeprint te worden. Iedere virtuele voucher heeft een unieke barcode. Vouchers vertegenwoordigen een bepaalde korting (in Euro's of een percentage) die verzilverd kunnen worden in de aangegeven winkel of een extra aantal GOALS  dat bij een aankoop wordt toegevoegd aan het spaarsaldo. Virtuele vouchers kunnen niet geruild worden of ingewisseld voor geld. Elke voucher heeft zijn eigen geldigheidsdatum welke op de voucher zelf staat vermeld. Virtuele vouchers zijn overdraagbaar.

 

Artikel 7 Bescherming persoonsgegevens

 

7.1  SPORT 2000 opereert volgens de Nederlandse wetgeving en zorgt ervoor dat alle persoonlijke gegevens van de SPORT 2000 SportCardhouder worden beschermd conform de regelgeving van de Europese Gemeenschap.

 

7.2  Om SPORT 2000 SportCardhouders op de hoogte te brengen en te houden van de status van zijn of haar GOALS lidmaatschap, zal SPORT 2000 de SPORT 2000 SportCardhouder met enige regelmaat informeren over het SPORT 2000 SportCard-programma met betrekking maar niet beperkt tot de GOALS rekening, marketingmateriaal van SPORT 2000 met betrekking tot aanbiedingen, promoties en producten, waarvan SPORT 2000 gelooft dat die interessant zijn voor de SPORT 2000 SportCardhouder en marketing materiaal van derde partijen die een strategische samenwerking hebben met SPORT 2000. Als deelnemer van GOALS, heeft de SPORT 2000 SportCardhouder toestemming gegeven voor het ontvangen van alle eerder genoemde zaken. De SPORT 2000 SportCardhouder kan echter op ieder moment deze toestemming intrekken voor dergelijke direct marketing activiteiten.

 

Artikel 10 Belastingen

 

10.1  GOALS en alle andere voordelen die een SPORT 2000 SportCardhouder kan verdienen met het SPORT 2000 SportCard-programma lidmaatschap kunnen onderhevig zijn aan belasting. Alle belasting verplichtingen die voortkomen uit het SPORT 2000 SportCard-programma met betrekking tot het verdienen en verzilveren van GOALS, evenals alle overige voordelen die voortvloeien uit het SPORT 2000 SportCard-programma  zijn de volledige verantwoordelijkheid van de SPORT 2000 SportCardhouder.

 

Artikel 11 Overige regelingen

 

11.1  In het geval dat een of meerdere voorwaarden gesteld in deze Algemene Voorwaarden ongeldig, dan wel onuitvoerbaar worden verklaard door een daartoe competent verklaarde rechter of door toekomstige administratieve of andere wetgeving, heeft dit geen invloed op de geldigheid of toepasselijkheid van de andere voorwaarden. Deze of dergelijke voorwaarden zullen worden vervangen door voorwaarden met voor zover mogelijk dezelfde strekking.

 

11.2  Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen dan bindend wanneer en in zoverre deze uitdrukkelijk zijn overeengekomen, alleen met betrekking tot de betreffende aanbieding of overeenkomst. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle andere aanbiedingen of overeenkomsten.

 

11.3  SPORT 2000 behoudt zich het recht voor om aanpassingen te maken in deze Algemene Voorwaarden. Deze aanpassingen worden van kracht op de aangegeven ingangsdatum. Indien de ingangsdatum niet nader is gespecificeerd, dan gelden de aanpassingen vanaf het moment dat de SPORT 2000 SportCardhouder wordt geïnformeerd, dan wel vanaf het moment dat de SPORT 2000 SportCardhouder dit waarneemt.

 

11.4  Met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden, wordt met `schriftelijk' bedoeld: per brief, per fax, of per elektronische communicatie.

 

Artikel 12 Van toepassing zijnd Recht en Geschillen

 

12.1  Alle aanbiedingen, overeenkomsten en zaken die op het SPORT 2000 SportCard-programma betrekking hebben evenals deze Algemene Voorwaarden ressorteren onder de Nederlandse wetgeving

 

12.2  Bij alle geschillen die ontstaan door of in relatie met GOALS, waar deze Algemene Voorwaarden betrekking op hebben, ofwel deze Algemene Voorwaarden zelf of de interpretatie daarvan, zal in eerste instantie getracht worden om deze in overleg op basis van wederzijds vertrouwen en goede samenwerking op te lossen. Alle geschillen die niet op deze wijze kunnen worden opgelost binnen 30 dagen vanaf de datum dat het geschil ontstond, zullen worden overgedragen aan de bevoegde rechter te Breda, Nederland.